Friday, September 29, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

📌 ขอเชิญนักเรียนโครงการ IEP & GP โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 “PS Multilingual Academic Contests 2022”

📌 ขอเชิญนักเรียนโครงการ IEP & GP โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 “PS Multilingual Academic Contests 2022”
1. การแข่งขัน Story Telling
2. การแข่งขัน Impromptu Speech
3. การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์
4. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit competition
5. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Croswords
6. การประกวดคัดลายมือภาษาจีน
7. การประกวดร้องเพลงภาษาจีน
8. การแข่งตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ภาษาจีน
9. การแข่งตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ภาษาญี่ปุ่น
10. การแข่งตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
11. การแข่งตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสเปน
12. การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส
13. การแข่งขันคารุตะ (ไพ่ตัวอักษรญี่ปุ่น)
14. การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น(นิทาน)
✅ สามารถสแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดการ วันและเวลา การแข่งขันของแต่ละกิจกรรมได้จาก…แผ่นภาพประชาสัมพันธ์
.
📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาภาษาต่างประเทศ
——————-
📋 ภาพข่าวการแข่งขันโดย กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบปกข่าวและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา
2 22