การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู และสรรหากรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษาในห้องเรียน (Classroom Meeting) รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน แก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมนักเรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565

🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา


ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<