ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
เข้าศึกษาดูงาน การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนทักษะภาคสนามในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<