การตรวจประเมินโรงอาหาร คุณภาพอาหารและผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน

คณะกรรมการงานโภชนาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับ
นายสายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
นางสาวธนภร อนุญาหงษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร)
พร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสุขลักษณะของโรงเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร
พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้แก่บุคลากร ผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<