Friday, September 29, 2023
รอบรั้วโพธิสารฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาโรงเรียน มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนธีปราษฎร์พิทยากร และศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 1-4 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<