Monday, June 5, 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังคำแนะนำ และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<