Monday, June 5, 2023

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เข้ารับวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 11

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ 11
พร้อมมอบโล่และวุฒิบัตร โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการพัฒนาตามหลักสูตร
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<