โครงการพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร “ด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ”

📌 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร “ด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ”
⏰ กำหนดการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
📝 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา