ปรับเปลี่ยนวันตรวจ ATK สำหรับนักเรียน กลุ่มเรียน เลขที่-เลขคู่ (จากวันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 64)

📌 แจ้งปรับเปลี่ยนวันตรวจ ATK สำหรับนักเรียน กลุ่มเรียน เลขที่-เลขคู่ (จากวันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 64)
▶ ตามนโยบาย#นักเรียนโพธิสารฯ มาเรียนแล้วต้อง “ปลอดภัย” ด้วยความใส่ใจของเราชาว พ.ส. เราห่วงใย และใส่ใจในสุขภาพตามหลักอนามัยของลูก ๆ ทุกคน
✅ โรงเรียนจัดตรวจ ATK ฟรี ให้กับนักเรียนที่มาเรียน On-Site ทุกคน ตามกำหนดการที่แจ้งนี้
▶ โดยให้นักเรียน กลุ่มเลขที่-เลขคู่ ที่ไปเรียนตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 64 เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1) บัตรประชาชนนักเรียนตัวจริง
2) ใบบันทึกสำหรับหน่วยตรวจคัดกรองฯ ดาวน์โหลดพร้อมกรอกให้เรียบร้อยได้ที่ https://bit.ly/3pdBLjy
3) ใบแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง ดาวน์โหลดพร้อมกรอกให้เรียบร้อยได้ที่ https://bit.ly/3EhPcW0
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนา)
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง (พร้อมรับรองสำเนา)
.
📩 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอนามัยโรงเรียน Line id : @994nydtk
.
📮 ข้อมูลโดย : งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา