การแต่งกาย ทรงผมนักเรียน และการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2564 ของเยาวรุ่นโพธิสาร

ระเบียบการแต่งกาย ทรงผมนักเรียนและการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2564 ของเยาวรุ่นโพธิสาร
📝ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล
🎥จัดทำและประชาสัมพันธ์โดย : โสตทัศนศึกษา