แจ้งผังอาคารเรียน และห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📌 แจ้งผังอาคารเรียน และห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
✅ ข้อมูลตามแจ้งนี้ใช้เมื่อมีการเปิดการเรียนการสอน Onsite ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
🌏 เปิดดูผังและห้องเรียนได้ที่ https://bit.ly/3qNzmfN
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา