ต้อนรับ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งตัวนักศึกษา ป.โท เรียนรู้การบริหารงานโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการส่งตัวนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานโรงเรียนและได้รับประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<