มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
‼️ โดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
ที่ยังมีการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในอัตราที่สูง
🌐 เปิดดูประกาศได้ที่ https://bit.ly/3CH6FXd

🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา