ตรวจคัดกรองโควิด-19 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู ครูชาวต่างประเทศและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit(ATK) ทำการตรวจด้วยตนเอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผลการตรวจพบว่า ไม่มีผู้ติดเชื้อ ณ ลานโพธิ์พุฒภิรมและสนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
📝 ข้อมูลโดย : งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา