โรงเรียนโพธิสารพิทยากรรับรางวัลการดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2563

📌เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับรางวัลการดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีครูธนิศพร สว่างวงษ์ เป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับนักเรียนชุมนุม อย.น้อย(คุ้มครองผู้บริโภค) งานโภชนาการ กลุ่มบริหารทั่วไป งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทั้งนี้โครงการ อย.น้อย ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย
.
📮ดำเนินงานโดย : ชุมนุม อย.น้อย(คุ้มครองผู้บริโภค) งานโภชนาการ กลุ่มบริหารทั่วไป
🖥 งานกราฟิคและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<