อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม สำหรับนักพัฒนาอาคารสถานที่ แม่บ้าน นักการภารโรง

นายศิวาวุฒิ รัตนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทำผม สำหรับนักพัฒนาอาคารสถานที่ แม่บ้าน นักการภารโรง โดยมีพนักงานขับรถ นักการภารโรง และแม่บ้าน เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแต่งหน้าและทำผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 5 ชั้น 1

Read more text

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วยนางศรสวรรค์ แนบเนื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย คณบดีหลักสูตรไทย วิทยาลัยดุสิตธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี

Read more text

นักเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารอบชิงชนะเลิศคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส (concours de clip video pour promouvoir la langue française) ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ จัดทำโดยนักเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ . ข้อมูลโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทำโดย นักเรียนแผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดย

Read more text

ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 2

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข็มที่ 2 และนักเรียนรอบเก็บตก เข็มที่ 1 ตามนโยบาย “เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”

Read more text

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน) เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ภายในงานทอดกฐินสามัคคีได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ แห่องค์กฐิน ถวายผ้ากฐิน เทศน์อนิสงฆ์กฐิน

Read more text

พ.ส. อยู่กับเราไม่หิว( Xเหงา)นะ

รายการดนตรีออนไลน์ EP.2 “พ.ส. อยู่กับเราไม่หิว( Xเหงา)นะ” ผ่านระบบ Facebook Live เพื่อมอบความสุขให้กับนักเรียนทั่วประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีกิจกรรม เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี ตอบคำถามชิงรางวัล รีแอคคลิปผลงานทางด้านดนตรีจาก Youtube หรือ Tiktok พร้อม กิจกรรมสาธิตการทำอาหารและชวนกิน

Read more text

ต้อนรับ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งตัวนักศึกษา ป.โท เรียนรู้การบริหารงานโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการส่งตัวนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานโรงเรียนและได้รับประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย

Read more text

ต้อนรับรองอธิการบดี ม.สยาม ส่งตัวนักศึกษา ป.เอก เรียนรู้การบริหารงานโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในการส่งตัวนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานโรงเรียนและได้รับประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย

Read more text

ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ม.ปลาย เข็มที่ 2

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลวิชัยเวช (แยกไฟฉาย) ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนรอบเก็บตก เข็มที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยงานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป ดูแลและประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

Read more text

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 ให้กำลังใจนักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ต้อนรับ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน

Read more text