คณะครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ประกอบการร้านค้า เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ โดยได้รับความอนุเคราะห์และประสานงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.30 น. โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ อีกทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

Read more text

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship🏆🇹🇭 แมทช์ที่ 3 / 2021 ⛳

เด็กชายกตัญญู ชาระ นักเรียนชั้น ม.3/1 เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ รายการ GAD Thailand Championship🏆🇹🇭 แมทช์ที่ 3 / 2021 ⛳ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่ง Class B Boy +6

Read more text

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ ชั้น 1

Read more text

การรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

การรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ (เวลา 08.30-13.00 น.) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (เวลา 14.00-15.00 น.) ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ศบค.) เมื่อวันที่

Read more text

การสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม. กท 1) นายประทีป หมื่นขำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวรัชนี มาลา นักวิชาการศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา

Read more text

การสอบคัดเลือกชั้นม.1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2564

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ / IEP และห้องเรียนหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้มาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและอาการเสี่ยงก่อนเข้าสนามสอบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงถึงหลัก Social Distancing และจัดผู้เข้าสอบไม่เกิน 20

Read more text

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2564

การคัดเลือกและทดสอบความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม และห้องนาฏศิลป์

Read more text

การมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ

การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเดิม เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more text

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Meet

การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Meet และเทคนิคพิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการยกระดับการ เรียนรู้ด้านวิชาการ (ปรับพื้นฐาน) และการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการอบรมแบ่งเป็น 3 รอบ

Read more text