การสอบคัดเลือกชั้นม.1 ห้องเรียน IEP/ปกติ/หุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2564

นายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมกับคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ / IEP และห้องเรียนหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้มาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและอาการเสี่ยงก่อนเข้าสนามสอบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตั้งจุดล้างมือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงถึงหลัก Social Distancing และจัดผู้เข้าสอบไม่เกิน 20

Read more text