กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ และสานสัมพันธ์พี่น้อง แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ศิลปะการแสดง) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

📌 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ และสานสัมพันธ์พี่น้อง แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ศิลปะการแสดง) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม (ศิลปะการแสดง) จุดประสงค์ในการเรียน เนื้อหาในรายวิชาเรียน กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ค่ายแผนการเรียน การศึกษาดูงาน ในช่วงสถานการณ์ฯ COVID-19 รวมทั้งการเตรียมตัวการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564
🌍 เปิดดูคลิปการปฐมนิเทศได้ที่ https://youtu.be/CxL4Mk9PB2Q
.
📋 ข้อมูลโดย งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา