แผนการเรียนเตรียมนิเทศ

ชื่อแผนการเรียน / ห้องเรียน

 • แผนการเรียนเตรียมนิเทศ (PRE COMMUNICATION ARTS)
 • ห้องเรียน English Program (EP) / Intensive English Program (IEP) / General Program (GP-ปกติ)

 

 โลโก้แผนการเรียน

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียน

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 88.5-94.5 หน่วยกิต (วิชาพื้นฐาน 41 – วิชาเพิ่มเติม 47.5-53 หน่วยกิต)

 

รูปแบบของแผนการเรียน

 • รูปแบบ หลักสูตรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4)
 • ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ภาครัฐ เอกชน หรือชุมชน)
  1. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. …..

 

ความสำคัญของหลักสูตร (หรือแผนการเรียน)  // ศึกษาเกี่ยวกับ หรือจุดเด่น

      ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ นักเรียนจะได้ศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายวิชาชีพสื่อสารมวลชน และวิชาที่เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเรียนในคณะนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในระดับอุดมศึกษาต่อไป

 

วิชาเรียนที่น่าสนใจ (ความคาดหวัง)

 • ม.4 วิชาพื้นฐานทั่วไป เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกกลุ่มคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและภาษาที่สอง (ฝรั่งเศส,จีน,ญี่ปุ่น) และวิชาพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ได้แก่ วิชาวิทยุโทรทัศน์ 1-2
 • ม.5 วิชาพื้นฐานในระดับสูงขึ้น เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกกลุ่มคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและภาษาที่สอง (ฝรั่งเศส,จีน,ญี่ปุ่น) และวิชาพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ได้แก่ วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นและการออกแบบกราฟฟิก
 • ม.6  วิชาพื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกกลุ่มคณิตศาสตร์เพิ่มเติมและภาษาที่สอง (ฝรั่งเศส,จีน,ญี่ปุ่น) และวิชาพื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์ได้แก่ วิชาการผลิตสื่อสตรีมมิ่งและการผลิตหนังสั้น

 

คุณสมบัติของผู้เรียน (ใครจะเรียนได้บ้าง เกรดต้องเท่าไหร่)

 1. ผู้เข้าเรียนต้องจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 หรือ เทียบเท่า
 2. เป็นผู้มีความสนใจในการศึกษาทางด้านการสื่อสารมวลชน
 3. มีความขยัน มุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริง
 4. เกรดเฉลี่ยรวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่า 3.00 (EP/IEP) และไม่ต่ำกว่า 2.50 (GP)
 5. เกรดเฉลี่ยสะสมรายวิชาพื้นฐานคณิตหรืออังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 (EP/IEP) และไม่ต่ำกว่า 2.5 (GP) ทั้งนี้กรณีเลือกวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจะใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และ กรณีเลือกวิชาเพิ่มเติมภาษาที่สาม (ฝรั่งเศส,จีน,ญี่ปุ่น) จะใช้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ

การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (ไปศึกษาต่อคณะใดได้บ้าง)

 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 88.5-94.5 หน่วยกิต (วิชาพื้นฐาน 41 – วิชาเพิ่มเติม 47.5-53 หน่วยกิต) แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้

 • กลุ่มวิชาพื้นฐาน ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆดังต่อไปนี้
  1. ภาษาไทย
  2. สังคมศึกษา
  3. คณิตศาสตร์
  4. วิทยาศาสตร์
  5. ภาษาอังกฤษ
  6. ประวัติศาสตร์
  7. สุขศึกษา
  8. ศิลปะ
  9. วิทยาการคำนวณ
  10. การงานอาชีพ
 • กลุ่มวิชาเพิ่มเติม ประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆดังต่อไปนี้
  1. ภาษาไทย
  2. สังคมศึกษา
  3. พลศึกษา
  4. ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
  5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  6. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม *
  7. ภาษาฝรั่งเศส *
  8. ภาษาจีน *
  9. ภาษาญี่ปุ่น *

              *** (รายวิชาที่ 6-9 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา)

 • กลุ่มวิชาเฉพาะแผนการเรียน
  1. วิทยุโทรทัศน์ 1-2
  2. การถ่ายภาพเบื้องต้น
  3. การออกแบบกราฟฟิก
  4. การผลิตสื่อสตรีมมิ่ง
  5. การผลิตหนังสั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร

 • เอกสารโครงสร้างหลักสูตรพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย คลิกที่นี่ หรือ Scan QR-Code
 • เอกสารโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียน คลิกที่นี่   หรือ Scan QR-Code
 • หลักสูตรนี้ใช้กับห้องเรียน ทั้ง English Program (EP) / Intensive English Program (IEP) / General Program (GP-ปกติ)

 

ห้องเรียนวิชาหลักของแผนการเรียน

 

กิจกรรมในปีที่ผ่านมา

*** รออัพเดรตเพิ่มเติม