พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามดร.สัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา และนายจิรวัฒน์ เจริญปิยบุตร กรรมการผู้จัดการ ผู้ทรงทรงคุณวุฒิและรับผิดชอบโครงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเครือข่ายโรงเรียนเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา ระดับประเทศ ด้านการจัดการเรียนรู้มิติใหม่ ในด้านการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้มีห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ยกระดับศักยภาพและเตรียมความพร้อมผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่อาชีพแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป โดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<