กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวมนัญญา มาบางยาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายปัทพงษ์ ถนอมรัตน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวชลดา โกสวัสดิ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง

นายสุทธิพงษ์ คำยุทา

นางสาวชนิสรา ศรีพุ่ม

นายภูเบศ กระแสโสม

นายขจร ปรีดากุล