งานแนะแนว

นางมนฑิรา นิ่มสมบุญ

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจันทร์ธิดา จันทร์กล้า

รองหัวหน้างานแนะแนว

นางอำไพ ศรีวิเศษศิริ

นางสาวเกศสุดา ทรัพย์สมบูรณ์

นายภาณุคม ลภัสธำรง