กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นางสาวโกสุม งามดวงใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกาญจนา บุญทัน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณิชาภา คำมณีจันทร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวศิริรัตน์ อักษรกูล

นางรัชนี พัฒรัฐ

นายสมคิด ไชยนาน

นายบวรพันธ์ บุญแก้วสุข

นางสาววรรณิศา ศรีซังส้ม

นายธนสรณ์ สุมังคละกุล

นางสาวเจนจิรา คำสุข

นางสาวอภิชญา ชาระ

นายณัฏฐ์กฤษณ์ สิงห์โตทอง

นางสาวอังศุมาลิน บุญประกอบ

นางสาวสุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน

นางสาวพรรษา พรมพิลา

นางสาววันวิสา แก้วมูล