กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวชนินทร์ธร อยู่แฉ่ง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอัญชนา อินทโชติ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอานุภาพ เอมประณีตร์

นางสาวศิริณทิพย์ เรืองประพันธ์

นางสาวอรอุษา ถีวันดี

นางสาวศศิวิมล เกษเจริญ

นางสาวกัญญ์วรางค์ บูรณะเสถียร

นางสาวณัฐกมล ปะวารี

นางสาวหทัยชนก กูรมะสุวรรณ

นางสาวคณิภา ธุระธรรม

นางสาววิชุดา ฉิมพาลี

นางสาวรังสิยา พวงจิตร

นายวัศพล โอมพรนุวัฒน์