กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวชบา ภูจอมแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพรพรรณ เลิศชีวะ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนพเก้า วรรณมานะ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสายชล จันทร์สำราญ

นางพรนิภา ตันติวานนท์

นายธนวัฒน์ เจริญวิวัฒนศิลป์

นายธนวิทย์ ธารน้ำทิพย์

นางสาวกเฌอ วรรณประเสริฐ

นางสาวรุจิภา สายสุข

นางสาวอารี บัวศรี

นางสาวนริศรา เดชเชียร

นางสาวพรรณธิยา สำราญวงศ์

นายภูมิพัฒน์ สุดเสน่ห์

นางสาวกิรินญา ประกอบดี

นางสาวเกสริน ภาคสุทธิผล

นางสาวสุพัฒนา สายศรี

นางอรวรรณ เพอโรดิน