กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นางศรสวรรค์ แนบเนื้อ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางธนิศพร สว่างวงษ์

จ่าโทหญิง บุญญาดา เชื้อนุ่ม

นางอรอนงค์ เพ็งตะคุ

นางอัญชลี วุฒิศักดิ์

นางอรทัย อนุสิทธิ์

นายสมคิด เพ็งปรีชา

นางณัฐกฤตา กิจแก้ว

นางเจตวิภา เธียรสกุล

นางสาวปริญญ์ยุพา ฮวดปากน้ำ

นายธนชัย ใจสา

นางสาวญดาพร เลิศกำจรวัฒน์

นางสาวสกุนตลา เง็กปลิก