กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสิริกร วัฒนธัญญาการ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวธนิศพร สว่างวงษ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1

นายสมคิด ไชยนาน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2

นางสาวศิริณทิพย์ เรืองประพันธ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 3