ค่ายต้นกล้าตุลาการ (law camp) ครั้งที่ 1 แผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าตุลาการ (law camp) ครั้งที่ 1
โดยจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นการนำความรู้ของนักเรียนไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก

– กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และความสามัคคีในหมู่คณะ
– และการอบรมโดยวิทยากรเกี่ยวกับการเป็นนักกฎหมายและนักรัฐศาสตร์ที่ดี
– ศึกษาบริบทแวดล้อมและแนวทางการบริหารจัดการชุมชนจากประธานชุมชนปากน้ำประแสร์
– กิจกรรมเก็บข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักเรียนแผนการเรียนอย่างเป็นทางการ
– ศึกษาแนวทางการปกครองท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนหมู่บ้านจำรุง จากวิทยากร คณะผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และนั่งรถรางศึกษาวิถีชุมชน
ณ อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ท จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<