กิจกรรมทดลองเกมในพื้นที่จริง (On-site Implementation) ภายใต้โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2

กิจกรรมทดลองเกมในพื้นที่จริง (On-site Implementation) ภายใต้โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2
ทีมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มองเห็นความสำคัญของ การจัดการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ ซึ่งสะท้อนผ่านปัญหาต่างๆ มากมาย
จึงออกบอร์ดเกม ที่มีชื่อว่า ME WE World ที่มุ่งเน้นให้ผู้เล่นรู้จักการบริหารทรัพยากร และเลือกสรรชีวิตของตนเองให้มีระบบ
ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อมวลสังคมภาพรวม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากรขอขอบคุณโครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนโรงเรียน เพื่อสร้างนักเรียน ที่มีคุณลักษณะเป็น นวัตกร ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<