การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ เนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2563
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งจัดงานร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 64 โรงเรียน ผลการแข่งขัน นางสาวปวริศา เต็มดวง และนางสาวภัทรานิษฐ์ เด่นนภาสุรพงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/4
ได้รับรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน
เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<