กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นายอิทธิโชติ ลิ่มสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประสิทธิ์ ดีไสว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมภพ โชคสมศิลป

นางสาวลัดดา ชุมเพ็ญ

นายธาดา คุณาปราโมทย์

นางสาวพิชชาอร ฉิมนาคพันธุ์

นางสาวมะณีพร โขติไสว

นายธวัชชัย ตั้งสุรธีรวงศ์