กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐธยาน์ วัฒนภูดินันท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประธาน มากะเต

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสถาพร เผือกมุ่ย

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวจุฑาทิพย์ วินิจสร

นางพจนารถ วิชยานฤพล

นางสาวกาญจนา สุวรรณสุข

นางสาววิภาวี เจียมบุศย์

นางสาวเมธินี ปุณฑริกาภา

นางสาวภัทราพร อิ่มปรีชาวงศ์

นายนิติกานต์ ศิริตานนท์

นายอำนาจ ไพนุชิต

นางสาวธัญรัตน์ ลาภธนภัทร

นางสาวณัฐิกา สุรชาติ

นางสาวเบญญาภา หงสะมัต

นางสาววิภาวรรณ แสนสุข