ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2556

   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

กำหนดจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าเครื่องแบบนักเรียน 450 บาท
    ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาทรวม 660 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าเครื่องแบบนักเรียน 500 บาท
    ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท รวม 730 บาท

ดังนั้น ในช่วงการปิดภาคเรียนนักเรียนสามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ โดยเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการซื้อเพื่อนำไปให้ครูที่ปรึกษาท่านใหม่ต่อไป

ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนได้

แก้ไขล่าสุด - วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2013 เวลา 08:58 น.