การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2556

   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

กำหนดจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าเครื่องแบบนักเรียน 450 บาท
    ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาทรวม 660 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าเครื่องแบบนักเรียน 500 บาท
    ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท รวม 730 บาท

ดังนั้น ในช่วงการปิดภาคเรียนนักเรียนสามารถซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ โดยเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการซื้อเพื่อนำไปให้ครูที่ปรึกษาท่านใหม่ต่อไป

ทั้งนี้สามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนได้

แก้ไขล่าสุด - วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2013 เวลา 08:58 น.

Back to top