2554-12-5 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้กำหนดให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเป็นสากลบนวิถีไทย มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีลักษณะอันพึงประสงค์

ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โครงการที่ 4 จึงได้มีการจัดกิจกรรมเทิดทุนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสถาบันครอบครัวขึ้น โดยจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และถวายสัตย์ปฏิญาณขึ้น
 ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด - วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2012 เวลา 12:38 น.

Back to top