ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ประกาศรายชื่อนักเรียน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561
ประเภทสอบคัดเลือก และเงื่อนไขพิเศษ
- ทุกประเภท รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร (หน้าเสาธง) เชิญผู้ปกครองประชุมเวลา 09.30 น.
- ทุกประเภท มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
- หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวและมอบตัว คือ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
- นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ผู้ปกครองกรุณาแต่งกายสุภาพ 
** ดูประกาศรายชื่อ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือก ได้ที่ https://goo.gl/TjqJn4
** ดูประกาศรายชื่อ ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ได้ที่ https://goo.gl/Fb4m2o
#หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้
---------------------
ประกาศรายชื่อนักเรียน สำรองเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561


- จะได้สิทธิ์เรียกให้ไปรายงานตัวเมื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 (2 ประเภทข้างต้น) ไม่ไปรายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด
- รายงานตัวยืนยันใช้สิทธิ์สำรอง วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
- มอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
- หลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวและมอบตัว คือ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
- นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ผู้ปกครองกรุณาแต่งกายสุภาพ
** ดูประกาศรายชื่อ ม.4 สำรองเข้าเรียน ได้ที่ https://goo.gl/KLRN3T
#หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้
---------------------
แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4
- จากการคัดเลือกนักเรียน จากผลการเรียน ห้องเรียนปกติทุกคน และ ห้องเรียน EP/IEP ที่ยังไม่ได้มอบตัว
- ต้องไปรายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร (หน้าเสาธง)
#หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้

แก้ไขล่าสุด - วันพุธที่ 04 เมษายน 2018 เวลา 21:52 น.