ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
2560/06/15 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความกตัญญูกตเวทีให้แก่เยาวชนของชาติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามแนววิถีพุทธ วิถีไทย และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดย นางศิริพันธุ์ พหรมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<แก้ไขล่าสุด - วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:49 น.