งานแนะแนว

นางอำไพ ศรีวิเศษศิริ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ
รองหัวหน้างานแนะแนว/แผนงาน

นางสาวจันทร์ธิดา จันทร์กล้า
พัสดุ/งานสารสนเทศ

นางสาวมนฑิรา นิ่มสมบุญ
งานสารบรรณ

นายภาณุคม ลภัสธำรง
ประชาสัมพันธ์