กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

 

นางสาวศิริรัตน์ อักษรกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอรรถวรรฒ นิยะโต
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอุทัยวัลย์ ตรีตัญญุตากุล
ที่ปรึกษา

นางกาญจนา บุญทัน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางบุญเรือน เฑียรทอง
หัวหน้างานคุณธรรม

นางสาวเกศินี ว่องศิริพร
งานทั่วไป

นางรัชนี พัฒนรัฐ
ที่ปรึกษางานแผนงาน

นางสาวโกสุม งามดวงใจ
หัวหน้าสวัสดิการ

นายสมคิด ไชยนาน
ประชาสัมพันธ์

นายบรรเรง ขัดสุข
จัดคาบสอนแทน

นางสาวสุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
งานพัสดุ

นายพงศ์ธร ป่าไม้ทอง
งานสานสนเทศ

นางสาวณิชาภา คำมณีจันทร์
งานปฏิคิม

นางสาวอังศุมาลิน คุณล้าน
งานจัดป้ายนิเทศ

นางสาววรรณิศา ศรีซังส้ม
งานแผนงาน

นายธนสรณ์ สุมังคละกุล
งานแผนงาน

นายบวรพันธ์ บุญแก้วสุข
เลขานุการ

นางสาวเจนจิรา คำสุข
งานสารบรรณ