กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

นายสมภพ โชคสมศิลป
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุพนิต อิทธิวุฒิ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/สารสนเทศ/งานแผนงาน

นางสาวลัดดา ชุมเพ็ญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายรัชต์ จันทพลาบูรณ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวีระพล อินทร์กอง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายประสิทธิ์ ดีไสว
งานวัดผล

นายประกาย นาภูมิ นายอิทธิโชติ ลิ่มสกุล

นายพันธมิตร พงษ์สนิท
งานพัสดุ