กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวมนัญญา มาบางยาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ / งานสารบรรณ

นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวัง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานส่งเสริมการเรียนรู้

นายปัทพงษ์ ถนอมรัตน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานห้องสมุด/ประชาสัมพันธ์

นายสุทธิพงษ์ คำยุทา
งานพัสดุ

นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง
งานวัดผล

นางชุมเกศิณี เรืองลายคราม
งานสารสนเทศ

นางสาวชนิสรา ศรีพุ่ม

นายบุริม สายจันทร์
งานแผนงาน

นางสาวชลดา โกสวัสดิ์
งานสารสนเทศ / เลขานุการ