กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวเตือนใจ อินทโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกัลยา ช่องชนิล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผล/งานนิเทศ

นางศรสวรรค์ แนบเนื้อ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานพัสดุ

จ.ท.หญิงบุญญาดา เชื้อนุ่ม
งานวัดผล

นางสาวรัชนี  นาถเจริญกิจ
งานแผนงาน

ว่าที่ รต.หญิงนันทพร  ศรีแสง
งานแผนงาน/เลขานุการ

นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
งานสารสนเทศ

นางเจตวิภา เธียรสกุล
งานสารสนเทศ

นายณัฐพล พุทธานุ
งานพัสดุ/ช่างซ่อมบำรุง

นางนุชรี เพชรสงค์
งานนิเทศ

นายสมคิด เพ็งปรีชา
งานนิเทศ

นางอรอนงค์ เพ็งตะคุ
งานนิเทศ

นางสาวญดาพร เลิศกำจรวัฒน์
เลขานุการ

นางณัฐกฤตา กิจแก้ว
เหรัญญิก

นางธนิศพร สว่างวงษ์
ช่างซ่อมบำรุง

นางอัญชลี วุฒิศักดิ์
สำนักงานกลุ่มฯ

นางสาวปริญญ์ยุพา ฮวดปากน้ำ
สำนักงานกลุ่มฯ

นางอรทัย อนุสิทธิ์
สำนักงานกลุ่มฯ

นายนพดล สุขสุพุฒิ
ช่างซ่อมบำรุง

นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
ช่างซ่อมบำรุง

นายสุวิชา  สอนเชื้อจีน
ช่างซ่อมบำรุง

นายธนชัย ใจสา