กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวศิรินาฏย์ เรืองประพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ /งานหลักสูตร

นางสาวศศิวิมล เกษเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานวัดผลและประเมินผล

นางสาวอรอุษา ถีวันดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานนิเทศภายใน

นายอานุภาพ เอมประณีตร์
งานสวัสดิการ

นางบุษบา บำรุงนางาม
งานสารบัญ

นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 5ส/งานสารสนเทศ

นางสาวชนินทร์ธร อยู่แฉ่ง
งานพัสดุ

นางสาวหทัยชนก กูรมะสุวรรณ
งานวิจัย/งานเลขานุการ

นางสาวอัญชนา อินทโชติ
งานห้องศูนย์ภาษาไทย/
งานสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางสาวคณิภา ธุระธรรม
งานแผนงาน

นางสาวกัญญ์วรางค์ บูรณะเสถียร
งานพัฒนาทักษะภาษาไทย/
งานประชาสัมพันธ์