กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเมธินี ปุณฑริกาภา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพจนารถ วิชยานฤพล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ประชาสัมพันธ์/สวัสดิการ

นางสาวกาญจนา สุวรรณสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งานพัสดุ

นางสาวสุธิณี  เหลืองรุ่งเรือง
ที่ปรึกษา

นางอรอนงค์ อาจหาญ
ที่ปรึกษา

นางญาดารัตน์ ศิระมาด
งานโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นต่างประเทศ (English Program)

นางจารุณี เสมสุวรรณ
งานโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นต่างประเทศ (English Program)/ประชาสัมพันธ์/การเงิน

นางสาวภัทราพร อิ่มปรีชาวงศ์
งานโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นต่างประเทศ (English Program) /ประสานงานครูต่างชาติ

นายนิติกานต์ ศิริตานนท์
งานโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นต่างประเทศ (English Program)

นายประธาน มากะเต
งานวัดผล/ประสานงานครูต่างชาติ

นางอมรรัตน์ วิศวแสวงสุข
งานวัดผล/งานส่งเสริมทางวิชาการ/ประสานงาน AFS

นางสาวพิมพาภรณ์ สถาวรานนท์
งานส่งเสริมทางวิชาการ/ประสานงาน AFS

นายสถาพร เผือกมุ่ย
งานส่งเสริมทางวิชาการ/ประสานงาน AFS/ประชาสัมพันธ์/งานแผนงาน

นางสาวจุฑาทิพย์ วินิจสร
งานบรรณารักษ์/งานสารบรรณ/งานพัสดุ/จัดสอนคาบแทน

นางณัฐธยาน์ วัฒนภูดินันท์
งานสวัสดิการ

นางสาววิภาวี เจียมบุศย์
งานสารสนเทศ

นางสาววิภาวรรณ แสนสุข
งานสารสนเทศ/ประสานงานครูต่างชาติ/ประสานงาน AFS

นางสาวดารุณี เพชรรัตน์
งานแผนงาน

นางสาวเบญญาภา ยอยรู้รอบ
งานพัสดุ/เลขานุการ/จัดสอนคาบแทน

นางสาวธัญรัตน์ ลาภธนภัทร
งานส่งเสริมทางวิชาการ/ประสานงาน AFS/ประสานงานครูต่างชาติ