กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

นางอริศรา แสงกล้า
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวลัดดาวรรณ วันอาวงษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกชพร ธนกรภคพงศ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางมนทิพย์ จันทร์เจือศิริ
งานแข่งขันทางด้านวิชาการ

นายชนาทิตย์ จิตชนะ
งาน ICT

นางสาวสุคนธา จงอ่อน
งานจัดอัตรากำลัง

นางสาวอุบล ศรีฉ่อง
งานวิจัยและนิเทศการเรียน การสอน

นายอานนท์ วิริยปรมัตถ์
งานวิจัยและนิเทศการเรียน การสอน

นายพงศ์พันธ์ สิทธิวิชาภิญโญ
งานพัฒนาหลักสูตรและจัดคาบสอนแทน/ICT

นางสาวทัศนา ฉันทนาภิธาน
งานจัดอัตรากำลัง/งานแข่งขันด้านวิชาการ

นางสาวสายรุ้ง ทินสมุทร
งานสารบรรณ

นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคล
งานแข่งขันด้านวิชาการ

นางสาววีณา ภักดีหาญ
งานแผนงาน

นางสาวขนิษฐา ปองนาน
งานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง

นายเจษฎา ชัยวงษ์
งานแข่งขันวิชาการ/ICT

นางสุพัชยา นิธิธีรพัชร์
งานห้องสมุด/จัดป้ายนิเทศ/ประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริพร ทาระรัตน์
งานจัดอัตรากำลัง/งานวัดผล ประเมินผล

นางสาวอนุศรา คำโสภา
งานวัดผล ประเมินผล

นายวีรพล พุ่มพวง
งานจัดอัตรากำลัง/สารสนเทศ