กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นายมาโนช วงษ์สด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศิวกร ไชยธนภักดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวชบา ภูจอมแก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายมาโนช วงษ์สด
ครูผู้สอน ม.1

นางชนานาฎ ล้อมเจริญพงษ์
ครูผู้สอน ม.1

นางสาวพรรณธิยา สำราญวงษ์
ครูผู้สอน ม.1

นางพรพรรณ เลิศชีวะ
ครูผู้สอน ม.2

นางสาวรุจิภา สายสุข
ครูผู้สอน ม.2

นางสาวกิรินญา ประกอบดี
ครูผู้สอน ม.2

นายธนวัฒน์ เจริญวิวัฒนศิลป์
ครูผู้สอน ม.3

นางสาวนพเก้า วรรณมานะ
ครูผู้สอน ม.3

นางสาวกเฌอ วรรณประเสริฐ
ครูผู้สอน ม.3

นางอิสรีย์ สง่า
ครูผู้สอน ม.4

นางพรนิภา ตันติวานนท์
ครูผู้สอน ม.4

นายศิวกร ไชยธนภักดี
ครูผู้สอน ม.4

นางสาวสายชล จันทร์สำราญ
ครูผู้สอน ม.5

นางสาวจินต์จุฑา พรหมรักษ์
ครูผู้สอน ม.5

นางสาวอารี บัวศรี
ครูผู้สอน ม.5

นางสาวชบา ภูจอมแก้ว
ครูผู้สอน ม.6

นายธนวิทย์ ธารน้ำทิพย์
ครูผู้สอน ม.6

นายภูมิพัฒน์ สุดเสน่ห์
ครูผู้สอน ม.6