ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนปะทิววิทยา

นายสราวุฒิ พัฒรากุล และนายศิวาวุฒิ รัตนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนอาชีพ)
และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<