P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้”
ในวิชา O-NET,GAT-PAT,วิชาสามัญ โดยการ Live ผ่านระบบ P.S. Online Learning
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี

โครงการนี้จัดขึ้นให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

และโรงเรียนเครือข่ายของโครงการ 11 โรงเรียนใน กรุงเทพมหานคร,จังหวัดปทุมธานี,
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ขาดโอกาส ปัจจัยและทรัพยากร
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร 5
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<