การอบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จ ด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความสำเร็จ ด้วยมาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา”
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
และ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนภูเขียว เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร 5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<