การอบรมการจัดทำแผนสู่ปฏิบัติและการประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนสู่การปฏิบัติ และการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรกลุ่มงานนโยบายและแผน โดยได้รับเกียรติจาก
ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 อาคาร 5

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<