ต้อนรับ ผอ.สพม.1 และคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์และเยี่ยมชมอาคารสถานที่

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ทางโรงเรียนได้รับคำชี้แนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด
ในการจัดการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<